Entegre ve Sürdürülebilirlik Politikamız

 Spice Hotel & SPA olarak, Antalya Serik/Belek Resort Oteli olarak, misafirlerimize sunduğumuz hizmet ve tüm değer ortaklarımızla olan iş birliğimizin temelini, Çevresel, Sosyal, Kültürel, Ekonomik, Kalite, İnsan Hakları, Sağlık, Güvenlik, Risk ve Kriz Yönetimi konularını ele alan ve Sürekli iyileştirmeyi hedef alan uzun vadeli bir Entegre Sürdürülebilirlik Yönetim sistemi ile yönetmeyi benimsedik.

Kuruluşumuzun temel (karar verilmiş) amacı, karlı, etki küresine dahil olan tüm ilgili taraflara katma değer sağlayan, sürdürülebilir büyümeyi temel edinmiş örnek bir şehir tipi turistik konaklama işletmesi olmaktır.

Bu amaç ile ilişkili olarak, stratejik olarak yönümüzü belirleyen ve destekleyen hedefler belirlenmiştir. Belirlenmiş olan hedeflerimiz yolunda, gereklilikleri yerine getirmek temel taahhütlerimiz arasındadır. 

Otelimiz kurulduğu günden bu yana çevreye duyarlı bir tesis olma yolunda adımlar atmaktadır. Antalya Serik/Belek turizminde sürdürülebilirlik ilkelerini sağlayabilmek adına, doğayı, bitki ve hayvan türlerini, havayı, çevresel alıcı ortama dair tüm etki ve boyutları sistemsel ilkeler ışığında bu sürdürülebilir entegre yönetim politikası oluşturulmuştur.

İş bu politika metni, Spice Hotel & SPA Entegre Sürdürülebilir Yönetim Sisteminin temel taahhütlerini barındırır ve diğer kuruluş politikaları ile uyumlu olup, sistem kurgusunun tüm ilgili taraflarca erişimine açılmıştır.

Doğa ve Geleceğe Dair,

Kusursuz hizmet anlayışı ile misafirler ve ilgili tüm paydaşların istek ve beklentilerini karşılamayı amaç edindik. İşletmemizin çevre etkilerini yöneten etkin bir yönetim sistemi benimsemesini sağladık. Geleceğe yönelik çevre ve atık yönetim uygulamalarını geliştirmeyi benimseriz.

Yasal şartlara uyuma dair,

Kuruluşumuz etki küresinde yer alan ilgili tarafları belirler, her bir ilgili tarafın beklentilerini karşılamak için gerekli planlamalar yaparız.

Sunulan tüm ürün ve hizmetlerin yasal şartlara uygun, ulusal ve uluslararası tüm mevzuatı gözeterek uygunluğunu sağlarız.

Yasal ve ilgili mevzuat şartlarını belirler, sürekli gözden geçirir ve yasal şartlara tam uyum için yenilikçi sistemler geliştiririz.

Adil istihdam ve insan haklarına dair,

Çalışanlarımıza iyi ve güvenli çalışma ortamı sağlarız. İstihdamda cinsiyet, yerellik, yaş, eğitim, inanç vb. konularında adil yaklaşım politikaları izler, çalışma koşulları ve insan haklarına uygun işletme prosedürleri geliştiririz.

Tüm paydaşlar fikir, inanç özgürlüğüne sahip olup kimseye dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, yaş ve birlik üyeliği gibi konularda ayrımcılık yapmıyoruz. İnsan haklarının korunması temel kuralımızdır.

Çocuk Dostu Yaklaşımlarımıza dair,

Kuruluşumuz turizm ve seyahatte çocuk dostu, güvenli bir turizm anlayışının güçlendirilmesi ve çocuk hakları bilincinin geliştirilmesi ilkelerini benimser. Çocuk haklarının korunması ve desteklenmesi bakımında risk ve fırsatlarımızı yönetir, çalışanlarımızın bu konuda bilinçlenmesi için gerekli planlamaları yaparız.

Çalışan ve paydaşların güvenliğine dair,

Ulusal ve Uluslararası yasa ve yönetmeliklere bağlı olarak oluşturduğumuz çerçevede Sağlık, Güvenlik, Gıda, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma, İnsan Hakları, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamındaki gereklilikleri belirler, öncülük eder, uyum sağlar ve yerine getiririz.

Risklerin Yönetimi

Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerin çevre etki ve boyutlarını, sosyo kültürel taraflara etkilerini, iş ve güvenlik risklerini yönetir, etkiyi en aza indirmek ve faydayı azami seviyede tutmak adına planlı çalışmalar yaparız.

Kuruluşumuzun bağlamına uygun ilgili taraf beklentilerini karşılamayı hedefleyen tüm unsurları ele alır ve buna ilişkin riskleri etkin şekilde izleriz.

Misafir Memnuniyetine dair,

Misafirlerimizden gelen her geri bildirim bizim için çok değerlidir. Aldığımız geri bildirimi kendimizi değiştirmek, geliştirmek ve gerekirse telafi edebilmek için fırsat olarak değerlendiririz.

Misafirlerimizin arzu ve isteklerini, Şeffaf, Erişilebilir, Cevap Verilebilir, Tarafsız, şikayetleri ele alırken, ücretsiz, bilgi bütünlüğü ve güvenliği, gizlilik seviyesinde, müşteri odaklı, hesap verilebilir, misafir kuruluş ara yüzünde sürekli iyileştirmeyi benimseyen, yeterliliği kanıtlanmış ekip ruhu ile, dakiklik ilkeleri ile ele alırız.

Misafirlerimize Spice Hotel & SPA markasına en uygun şekilde kaliteli, güvenli, konforlu hizmet verebilmek için Gıda Güvenliği, Çevre Yönetimi, İnsan Hakları, Bilgi Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği farkındalıkları yaratırız.

Doğal hayatı koruma ve çevreye dair,

Tüm faaliyetlerimizde doğal çevrenin gelişimine katkı sağlamayı gözetiriz. Kaynakların verimli kullanılması, kirliliğin önlenmesi ve sıfır atık projeleri kapsamında atık miktarını azaltmaya yönelik projeler geliştiririz.

Geri dönüştürülebilir, doğaya etkisi azaltılabilir, materyaller kullanmaya yöneliriz. İklim krizini azaltmayı ve biyo çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına destek olacak faaliyetleri benimseriz.

Enerji, Su tasarrufu ve ayak izine dair,

Enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması ve alternatif yenilenebilir kaynakların kullanımına yönelmeyi benimseriz. Enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

Kuruluşumuzun su ve karbon ayak izinin azaltılabilmesi için izleme, iyileştirme ve verimlilik projelerini benimseriz.

Hijyen ve gıda güvenliğine dair,

Gıda güvenliği ve hijyeni ile ilgili, kaynaktan tabağa gıda zincirinde güvenliğin korunmasını benimseriz. Tedarikçilerin uygunluğuna emin olmadan, üretim ve hizmete ürün sunmayız. İşletme üretim ve hizmet alanlarında, gıda hijyeni ile ilgili sürekli iyileştirmeyi benimsemiş alt sistemler işletiriz.

Telif hakları ve kültürel mirasa dair,

İşletmemiz bünyesinde sağlanan sosyal ve kültürel aktivitelerde, telif hakları, fikri mülki haklarını önemseriz. Antalya Serik/Belek bölgesi için kültürel mirası korumayı, misafirlerimizi bu konuda bilgilendirmeyi ön planda tutarız.

Sürdürülebilir ekonomi ve tedarik zinciri yönetimine dair,

Yerel ekonominin katkı sağlama arzusu ile tedarik zincirinin gelişimini gözetiriz. Hammaddelerimizin yerelliğini gözetir, istatistiki veriler ile iyileşmesini izleriz. Adil ticaret, yaşam döngüsü analizi, karbon ayak izi hesaplama ve izleme kurallarını benimseyen tedarikçiler ile çalışmayı tercih ederiz.

Tehdit altındaki türlerin temini ve kullanımına ilişkin engelleyici politikaları benimseriz.

Temin edilen ürünlerin çevreye duyarlı ürün ve tedarikçilerden alınmasını benimseriz.

Temin edilen ürünlerin, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya geri dönüştürülmüş ve iade edilebilir ürünlerden seçilmesine özen gösteririz.

Kişisel veriler ve genel veri güvenliğine dair,

Çalışan ve misafirlerimizin verileri bizimle güvendedir. Veri güvenliğine ilişkin risk yönetimini sağlar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin sürekli iyileştirilebilir bir alt yapı ile teknik ve idari tedbirlerin uygulanmasını sağlarız. İlgili kişi verilerinin korunması ve gözetilmesi için gerekli özen ve alt sistemlerin işletilmesini, sürekli iyileştirilmesini benimseriz.

Bu temel Entegre Sürdürülebilir Yönetim politikası çerçevesinde, kuruluşumuzun benimsediği yönetim sistemlerini kurmak, korumak, sürdürmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak kuruluş taahhütlerimiz arasında yer alır.